Υποψήφιοι Φοιτητές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Γραμματεία του "Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής"
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών (ΤΕΙ Σερρών)
Τέρμα Μαγνησίας
GR-62124, Σέρρες
ΕΛΛAΔΑ
.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω αυτής της online φόρμας αίτησης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δύο φορές. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω αυτής της online φόρμας αίτησης, και η έντυπη μορφή της θα πρέπει να συμπεριληφθεί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαριθμούνται κατωτέρω.)
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Θεωρημένο αντίγραφο του πανεπιστημιακού τίτλου.
  4. Θεωρημένη Αναλυτική Βαθμολογία.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο
  6. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας [First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου του Cambridge, Michigan Certificate of Competency in English (MCCE), IELTS (πάνω από 4,7), TOEIC (πάνω από 505), TOEFL (iBT πάνω από 58 και PBT πάνω 490). Οι Έλληνες πολίτες μπορούν επίσης να υποβάλουν το Ελληνικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.]
  7. Αντίγραφο της προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (κατά περίπτωση)

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους (επικυρωμένη μετάφραση στα αγγλικά ή στα ελληνικά από τις προξενικές αρχές). Επιπλέον, ενθαρρύνεται η υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αίτηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, βραβεία, υποτροφίες ή πιστοποιητικά εργασίας, κλπ.).

Τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν στη διεύθυνση http://icd.teiser.gr/msc μέχρι τις 3 Οκτ. 2014. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών (http://icd.teiser.gr), καθώς και μέσω της Γραμματείας (τηλ. (+30) 23210 49341, e-mail: evi@teiser.gr, erifili@teiser.gr).