Οδηγός Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες».

Το πρόγραμμα ξεκινά το Φθινόπωρο του 2017.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα πιστωτικών μονάδων (90 ECTS).

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον ∆ιαπανεπιστηµιακό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, ως συναφείς ειδικότητες θεωρούνται οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών καθώς και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών. Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών.

Χρονική διάρκεια Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μερικής φοίτησης ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το πέμπτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων καθώς και σε εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.

 

Για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά οκτώ (8) προσφερόμενα µαθήµατα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) μεταφερόμενες ευρωπαϊκές πιστωτικές µονάδες (European Credit Transfer SystemECTS) ανά εξάµηνο σπουδών. Κάθε µάθηµα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές µονάδες ECTS. Κατά το 3ο εξάµηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες ECTS.

 

Για την απόκτηση Μ.∆.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες ECTS. Tο αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων για το Π.Μ.Σ. µερικής φοίτησης είναι το ίδιο µε το αντίστοιχο πρόγραµµα πλήρους φοίτησης, µε τη διαφορά ότι ο µεταπτυχιακός φοιτητής µερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο (2) µαθήµατα από τα προσφερόµενα, αντίστοιχα, στο πρώτο και δεύτερο Εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωµατική εργασία για τον φοιτητή µερικής φοίτησης ανατίθεται στο 5ο εξάµηνο φοίτησης του.

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

1oEξάµηνο Σπουδών – Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

 

A/A

 

Τίτλος Μαθήματος – (Course Title)

Ώρες/εβδομάδα (Hours per week)

Διδακτικές

Μονάδες - (ECTS)

ΤΑ1

Προηγμένες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

Advanced Digital Communications

3

7,5

ΤΑ2

Θεωρία της Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Ελέγχου Σφαλμάτων

Information Theory and Error Control Coding

3

7,5

ΤΑ3

Κεραίες και Διάδοση Ραδιοκυμάτων

Antennas and Radio Propagation

3

7,5

ΤΑ4

Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων Η/Υ

Computer Network Design and Management

3

7,5

 

 

2ο Εξάµηνο Σπουδών - Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

 

A/A

 

Τίτλος Μαθήματος – (Course Title)

Ώρες/εβδομάδα (Hours per week)

Διδακτικές

Μονάδες - (ECTS)

ΤB1

Οπτικές Επικοινωνίες

Optical Communications

3

7,5

ΤB2

Μικροκυματικές Επικοινωνίες και Τεχνολογία

Microwave Communications and Technology

3

7,5

ΤB3

Ευρυζωνικά Δίκτυα και Τηλεπικοινωνιακά Πρωτόκολα

Broadband Networks and Communication Protocols

3

7,5

ΤB4

Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Mobile Communication Systems

3

7,5

 

 

3ο Εξάµηνο Σπουδών

 

 

 

 

 

Διδακτικές

Μονάδες - (ECTS)

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

MSc Dissertation

30

 

 

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τους οικείους φοιτητές (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα τρία εξάμηνα είναι δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700). Τα δίδακτρα για φοιτητές των οποίων το πρώτο πτυχίο είναι συναφές με το αντικείμενο του Προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€2.400). Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Τα δίδακτρα για τους φοιτητές του εξωτερικού για τα τρία εξάμηνα είναι πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€5.400).

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Γραμματεία του "Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Τηλεποικοινωνίες"
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών (ΤΕΙ Σερρών)
Τέρμα Μαγνησίας
GR-62124, Σέρρες
ΕΛΛ
AΔΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω αυτής της online φόρμας αίτησης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση (Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δύο φορές. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω αυτής της online φόρμας αίτησης, και η έντυπη μορφή της θα πρέπει να συμπεριληφθεί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαριθμούνται κατωτέρω.)

Βιογραφικό σημείωμα.

Θεωρημένο αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.

Θεωρημένη Αναλυτική Βαθμολογία.

Δύο συστατικές επιστολές, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο

Αντίγραφο της προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (κατά περίπτωση)

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους (επικυρωμένη μετάφραση στα αγγλικά ή στα ελληνικά από τις προξενικές αρχές). Επιπλέον, ενθαρρύνεται η υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αίτηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, βραβεία, υποτροφίες ή πιστοποιητικά εργασίας, κλπ.).

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα ενημερώνονται άμεσα για την εισδοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ συγκεντρωτικός Πίνακς με τα ονόματα των επιτυχόντων θα δημοσιευθούν στη διεύθυνση http://informatics.teicm.gr/msc στις 2 Οκτ. 2017. Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 9 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών (http://informatics.teicm.gr), καθώς και μέσω της Γραμματείας (τηλ. 6979 790 390, 23210 49341, e-mail: profadp@gmail.com, evi@teiser.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Καθ. Αναστάσιος Δ. Παπατσώρης