Προσκλησεις για σύγκλιση ειδικών επταμελών επιτροπών για τον ορισμό καθηγητών ή ερευνητών της αλλοδαπής από το Μητρώο τωνεξωτερικών μελών προκειμένου να προβούν σε γραπτή αξιολόγηση των προς επιλογή/εξέλιξη υποψηφίων Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Προσκλησεις για σύγκλιση ειδικών επταμελών επιτροπών για τον ορισμό καθηγητών ή ερευνητών  της αλλοδαπής από το Μητρώο τωνεξωτερικών μελών προκειμένου να προβούν σε  γραπτή αξιολόγηση των προς επιλογή/εξέλιξη υποψηφίων Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού:

Sitemap

Κορυφή σελίδας