Σύγκλιση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τον ορισμό δύο καθηγητών ή ερευνητών της αλλοδαπής από το Μητρώο των εξωτερικών μελών προκειμένου αυτοί να προβούν σε γραπτή αξιολόγηση για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροελεγκτές και Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου».

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας