Ανάδειξη Χορηγητών Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ετος 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ,  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας 2321350357, 2321350360 Fax: 2321025767, e-mail: , aggelidis@serres.pkm.gov.gr, kalfoglou@serres.pkm.gov.gr

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Πρόχειρος, μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΦΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υγρά καύσιμα θέρμανσης.

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:

Είδος Ενδεικτική Τιμή σε ευρώ Ποσότητα σε λίτρα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός με τυχόν αρνητική έκπτωση έως 5%
Πετρέλαιο θέρμανσης 1,008 56.690 57.143 60.000
    ΦΠΑ 23% 13.143 13.800
    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.286 73.800

 

Ταξινόμηση κατά CPV: πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5).

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση προμηθειών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-12-2014 με δυνατότητα παράτασης για διάστημα δύο (2) μηνών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: δεν γίνονται δεκτές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής της αγοράς το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%).

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τμήμα Προμηθειών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας 2321350357, 2321350360 Fax: 2321025767, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.grkalfoglou@serres.pkm.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως χωρίς αντίτιμο, είτε με courier (με χρέωση του παραλήπτη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110 Σέρρες, (2ος όροφος).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H  20/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 21/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., στα Γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110 Σέρρες, κατά την οποία μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για πέντε (5) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ο προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1611.01.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας 2321350357, 2321350360 Fax: 2321025767, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.grkalfoglou@serres.pkm.gov.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα το Π.Δ.118/2007.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Sitemap

Κορυφή σελίδας