Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο – Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας


9 Μαΐου 2016: Ανακοίνωση θεμάτων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών
7 Ιουλίου 2016: Ανάθεση μεταπτυχιακών εργασιών

13 Ιουλίου 2016: Προθεσμία Καταβολής 3ης δόσης διδάκτρων
7 Ιουλίου 2016 έως 6 Δεκεμβρίου 2016: Εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης της εργασίας
12 – 15 Δεκεμβρίου 2016: Παρουσίαση μεταπτυχιακών εργασιών