203 Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Σκοπός

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν:

 • Nα σχεδιάζουν τις υποδομές που υποβοηθούν διαδικτυακά τη διαχείριση της γνώσης.
 • Nα γνωρίζουν προχωρημένα θέματα σχεδίασης και υλοποίησης συνεργατικών συστημάτων μάθησης
 • Nα είναι εξοικειωμένοι με θέματα σχεδίασης τεχνολογικών περιβαλλόντων πολυμέσων για την εκπαίδευση και τη μάθηση.
 • Να μπορούν να προβούν σε συγκριτική ανάλυση και εφαρμογή σύγχρονων θεωρητικών μοντέλων στη σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία σχεδίασης-ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων για τη μάθηση,
 • Να έχουν εξοικειωθεί με τις ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησης της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης
 • Να έχουν εξοικειωθεί με θέματα σχεδίασης και υλοποίησης εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
 • Να έχουν μια επαφή με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές όπως ο εποικοδομισμός (constructivism)

Περίγραμμα

Το μάθημα πραγματεύεται τα εξής ειδικά θέματα:

 • Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην κοινωνία της μάθησης.
 • Η χρήση ΤΠΕ για την υποστήριξη της διαχείρισης της γνώσης. Η δημιουργία ενός συστήματος μάθησης
 • Η παραγωγή, μετάδοση και χρήση της γνώσης σε διάφορους τομείς (π.χ. εκπαίδευση, υγεία)
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
 • Συστήματα τηλεδιάσκεψης και πρωτόκολλα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Προστασία προϊόντων λογισμικού και εκπαιδευτικού υλικού κατά τη συνθήκη της Βέρνης, τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους αντίστοιχους Ελληνικούς νόμους. Ενημέρωση για θέματα Νομικής Πληροφορικής.
 • Η αλλαγή του κυρίαρχου “παραδείγματος” (paradigm) στην εκπαίδευση. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία: κουλτούρες σε διαπραγμάτευση.
 • Αναπαραστάσεις γνώσης για τη μάθηση σε περιβάλλοντα πολυμέσων. Γνωσιακό μοντέλο Mayer για τη μάθηση με πολυμέσα. Αρχές σχεδίασης πολυμεσικών διδακτικών μηνυμάτων. Ο ρόλος της σχεδιοκίνησης (animation) στη μάθηση. Σχεδίαση μαθησιακών διαδράσεων σε περιβάλλοντα πολυμέσων.
 • Αρχές και προτάσεις της Θεωρίας του Εποικοδομισμού (Ενεργός μάθηση, Κοινωνική Διάδραση, Κατανεμημένη Νοημοσύνη, Πλαισιοθετημένη Μάθηση). Δομικός εποικοδομισμός (Piaget, Papert) & Κοινωνικός εποικοδομισμός (Vygotsky, Leontiev). Μοντέλο σχεδίασης εποικοδομικού περιβάλλοντος μάθησης στο Διαδίκτυο.
 • Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου
 • Εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Εικονική πραγματικότητα, εικονικά περιβάλλοντα και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση/μάθηση. Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο ρόλος των εικονικών αναπαραστάσεων και μεταφορών εκπροσώπων σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση.
 • Χρήσιμα εργαλεία, τεχνολογίες και πρότυπα για συστήματα εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Συστήματα εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση θεμάτων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων για προϊόντα λογισμικού και μαθησιακά αντικείμενα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1] Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης (επιμελητές έκδοσης), Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή , Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.

[2] Η. Καρασαββίδης, Β. Κόμης, Συνεργασία και Μάθηση: Θεωρητικά Μοντέλα και Διδακτικές Προσεγγίσεις (στο Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης (Εκδ.) Συνεργατική Τεχνολογία ), Εκδόσεις Κλειδάριθμος , 2008.

[3] Knowledge Management in the Learning Society – Education and Skills , Centre for Educational Research and Innovation, OECD, Paris, France, 2000.

[4] R. Clark , R . Mayer, e-Learning and the Science of Instruction , 2 nd edition, Wiley & Sons, 2008.

[5] S. Firestone, T. Ramalingam, S. Fry, Voice and Video Conferencing Fundamentals , Cisco Press, 2007.

[6] R.E. Mayer (Ed.), The Cambridge Handbook of Multimedia Learning , Cambridge University Press, 2005.

[7] R. E. Mayer, The Promise of Multimedia Learning: Using the Same Instructional Design Methods Across Different Media , Learning and Instruction , vol. 13, pp. 125–139, 2003.

[8] M. Weller, Virtual Learning Environments: Using, Choosing and Developing Your VLE , Taylor & Francis Books Ltd, 2007.

[9] P. Dillenbourg, What do you Mean by Collaborative Learning? , Collaborative-Learning: Cognitive and Computational Approaches , pp. 1-19, Elsevier Science, 1999.

[10] E . Γιαννακά, Ε. Καπούλας, X . Μπούρας, Θ. Τσιάτσος, Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα , Ελληνικά Γράμματα, 2005.

[11] Th. Tsiatsos, A. Konstantinidis, A. Pomportsis, Evaluation Framework for Collaborative Educational Virtual Environments , Journal of Educational Technology & Society , vol. 13, Iss. 2, pp. 65-77, 2010.