207 Νοήμονα Συστήματα

Σκοπός

To μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς: (α) να κατανοήσουν σε βάθος κεντρικές έννοιες της θεωρίας των νοημόνων συστημάτων, καθώς και τους κλάδους που τη συνθέτουν και (β) να συνειδητοποιήσουν έμπρακτα τη σημασία που έχουν τα νοήμονα συστήματα στην επιστήμη των υπολογιστών και – ιδιαίτερα – την ευρύτητα των εφαρμογών τους στα υπολογιστικά συστήματα. Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την εισαγωγή εννοιών, μοντέλων, αλγορίθμων και εργαλείων για την ανάπτυξη νοημόνων συστημάτων. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των συστημάτων αυτών σε πραγματικά προβλήματα, καθώς και στην εξάσκηση των φοιτητών μέσω της υλοποίησης νοημόνων συστημάτων με χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας λογισμικού.

Περίγραμμα

  • Νευρωνικά δίκτυα (εποπτευόμενη και μη εποπτευόμενη μάθηση)

  • Ασαφής μάθηση και ασαφή – νευροασαφή συστήματα

  • Εξελικτικοί αλγόριθμοι και γενετικός προγραμματισμός

  • Εφαρμογή νοημόνων συστημάτων σε προβλήματα επεξεργασίας εικόνας

  • Εφαρμογή νοήμονων συστημάτων για την ανίχνευση απάτης σε δίκτυα δεδομένων

  • Νοήμονα συστήματα επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων

  • Νοήμονα συστήματα επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων

  • Εφαρμογή νοημόνων συστημάτων στην καταστολή θορύβου σε ακουστικά σήματα

  • Εξελικτικό υλικό

  • Πολυπρακτορικά Συστήματα

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   R. Schalkoff, Intelligent Systems: Principle, Paradigms and Pragmatics, Jones & Bartlett Learning, 2009.

[2]   A. Hopgood, Intelligent Systems for Engineers and Scientists, CRC Press, 3rd edition, 2011.

[3]   Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Κουτρούμπας, Αναγνώριση Προτύπων, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2011.

[4]   S. Mann, Intelligent Image Processing, Wiley-IEEE Press, 2001.

[5]   S. Rajasekaran, G. Vijayalakshmi, Neural Network, Fuzzy Logic and Genetic Algorithms: Synthesis and Applications, PHI Editions, 2013.

[6]   B. Schuller, Intelligent Audio Analysis, Springer, 2013.

[7]   M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2009.

[8]   E. Cox, Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms for Data Mining and Exploration, Morgan Kaufmann Publishers, 2005.

[9]   A Engelbrecht, Fundamentals of Computational Swarm Intelligence, John Wiley & Sons, 2006.