204 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Κινητές Συσκευές

Σκοπός

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς: (α) να κατανοήσουν τις διαδικασίες προγραμματισμού κινητών συσκευών και να μελετήσουν τις πλατφόρμες ανάπτυξης, καθόσον υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τον προγραμματισμό παραδοσιακών υπολογιστικών συστημάτων και (β) να αποκτήσουν εμπειρία σε συστήματα και τεχνολογίες κινητών συσκευών καθώς και ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών, μέσω εργασιών (projects).

Περίγραμμα

 • Επισκόπηση διάφορων πλατφορμών κινητών συσκευών (iOS, Android, Windows Phone)
 • Εργαλείων ανάπτυξης της πλατφόρμας Android:

  • Android SDK, Emulator
  • Διεπαφές
  • ΙΟ, αποθήκευση, διαχείριση αρχείων, αποσφαλμάτωση
  • Υπηρεσίες Web, ήχου, εικόνας
 • Επισκόπηση τεχνολογιών προγραμματισμού κινητών συσκευών (Objective-C, Flash)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για iPhone και iPad με χρήση Objective-C
 • Mελέτη αναπτυχθεισών εφαρμογών του Τμήματος («farm-manager», «αγρο-λογιστής»)
 • Οργάνωση και υλοποίηση project, με εξάσκηση των φοιτητών κατά ομάδες

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1] D. Mark, Beginning iPhone Development: Exploring the iOS SDK , Α press, 2014.

[2] P. Deitel, H. Deitel, iOS 8 for Programmers: An App-Driven Approach with Swift , 3 rd edition, Prentice Hall, 2014.

[3] S. Kochan, Programming in Objective C , 6 th edition, Addison-Wesley Professional, 2013.

[4] P. Deitel, H. Deitel, Android for Programmers: An App-Driven Approach , 2 nd edition, Prentice Hall, 2014.

[5] M. Murphy, The Busy Coder’s Guide to Android Development , CommonsWare LLC, 2009.

[6] P. Deitel, H. Deitel, Android How to Program , 2 nd edition, Prentice Hall, 2014.