102 Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά την επιτυχή παρακολούθησή του, να είναι σε θέση: (α) να διακρίνουν και να συγκρίνουν την ευρεία επιλογή τεχνικών μεταγωγής, πολλαπλής πρόσβασης και εκπομπής στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με στόχο να μπορούν να αξιολογήσουν την καταλληλότητα κάθε μιας για την εξυπηρέτηση διαφορετικών εφαρμογών κατανεμημένων συστημάτων, (β) να γνωρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο Διαδίκτυο, ειδικά τα πρωτόκολλα τα οποία διευρύνουν τον χώρο διευθύνσεων και προσφέρουν κλιμακούμενη δρομολόγηση και πολυεκπομπή, (γ) να γνωρίζουν πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές μέσω των οποίων μεταφέρονται ροές δεδομένων πραγματικού χρόνου στο Διαδίκτυο και υποστηρίζουν Ποιότητα Υπηρεσίας, (δ) να έχουν μια βαθύτερη κατανόηση επιλεγμένων αντικειμένων, που βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας δικτύων, σύγχρονων εξελίξεων και ειδικών θεμάτων, (ε) να διαθέτουν τις ικανότητες να αναλάβουν πρακτική ή/και ερευνητική εργασία που διερευνά τις τεχνικές που καλύπτονται στο μάθημα και να μπορούν να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν τα ευρήματά τους.

Περίγραμμα

  • Εισαγωγή, επισκόπηση δικτυακών τεχνικών, μεταγωγής και πολλαπλής πρόσβασης.

  • Πρωτόκολλα MAC σε οπτικά τοπικά δίκτυα, προσαρμοστικά πρωτόκολλα MAC σε οπτικά τοπικά δίκτυα, οπτική μεταγωγή, δίκτυα δρομολόγησης μήκους κύματος, παθητικά οπτικά δίκτυα. Υψηλή διαθεσιμότητα δικτύων. Πολλαπλές οπτικές διαδρομές. Spanning trees .

  • Προχωρημένα πρωτόκολλα MAC σε ασύρματα δίκτυα (με χρήση κατευθυντικών κεραιών, με χρήση ελέγχου ισχύος, με αποδοτική χρήση ενέργειας). Μέτρηση απόδοσης ασυρμάτων δικτύων σε εσωτερικό χώρο. Μέθοδοι προσαρμογής στο θόρυβο του καναλιού. Θέματα απόδοσης, ανάλυση και ρύθμιση του IEEE 802. 11. Πρωτόκολλα MAC για Ποιότητας Υπηρεσίας. Συστήματα εκπομπής.

  • Ευελιξία Δικτύων: Διασύνδεση τοπικών δικτύων πάνω από συνδέσεις WAN. Tunneling πάνω από ADSL και VPNs για διασύνδεση απομακρυσμένων LAN. Σύγχρονες τεχνολογίες για υλοποίηση ζεύξεων μεταξύ σημείων (SHDSL, Metro Ethernet, κτλ).

  • H υπολογιστική ισχύς ως υπηρεσία δικτύου. Παρουσία πολλαπλών σημείων. Υπολογιστική Νέφους. Πρωτόκολλα DHT και P2P.

  • Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύου: Τεχνικές για απόδοση προτεραιοτήτων (shaping & policing). Αύξηση εύρους ζώνης με ομαδοποίηση Ethernet συνδέσεων. Μετρικές απόδοσης δικτύων.

  • IPv6 – μετάβαση και νέες δυνατότητες. Το Internet των Πραγμάτων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   D. Comer, Computer Networks and Internets, 6th edition, Addison-Wesley, 2014.

[2]   J. Kurose, K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th edition, Pearson, 2012.

[3]   A. Tanenbaum, D. Wetherall, Computer Networks, 5th edition, Prentice Hall, 2010.

[4]   W. Stallings, Data and Computer Communications, 10th edition, Prentice Hall, 2014.

[5]   M. Maier, Optical Switching Networks, Cambridge University Press, 2008.