103 Ανάπτυξη Λογισμικού

Σκοπός

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: (α) εξοικείωση με το συντακτικό, τις τεχνικές και τα εργαλεία της γλώσσας προγραμματισμού ανοικτού κώδικα Python και (β) εμβάθυνση σε ζητήματα διαδικτυακού προγραμματισμού, τόσο μέσω του περιβάλλοντος της Python όσο και με χρήση HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascade Style Sheet) και JavaScript, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών με MVC (Model View Controller) αρχιτεκτονικές. Ο φοιτητής στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση προγραμματίζει ολοκληρωμένες προγραμματιστικές εφαρμογές.

Περίγραμμα

  • Η γλώσσα προγραμματισμού Python (περιβάλλον, συντακτικό, βιβλιοθήκες)

  • Ανάπτυξη εφαρμογών και προτυποποίηση με Python

  • Model View Controller (MVC) αρχιτεκτονικές, αντικειμενοστρέφεια

  • Python και PHP για διαδικτυακό προγραμματισμό

  • XML, HTML, CSS

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση Representational State Transfer (REST) APIs

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   D. Beazley, Python Essential Reference, 4th Edition, Addison-Wesley Professional, 2009.

[2]   Δ. Λεβεντέας, Εκμάθηση Python βήμα – βήμα, TasPython, 2009.

[3]   J. Meloni, Μάθετε PHP, MySQL και Apache. Όλα σε Ένα, 5η έκδοση, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2014.

[4]   S. Dauzon, Django Essentials, Packt Publishing, 2014.

[5]   Μ. Σαλαμπάσης, Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματισμό , 2008.