Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι υποχρεωτικά


Κωδικός μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

(ECTS)

101

Βάσεις Δεδομένων

7,5

102

Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ

7,5

103

Ανάπτυξη Λογισμικού

7,5

104

Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών

7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30