Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Εκτύπωση

Το Τμήμα με την αριθμ 400/16-02-2004  απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του αποφάσισε την εφαρμογή της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Συμβούλου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος κάθε σπουδαστή ορίζεται και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά τις εγγραφές των νέων σπουδαστών.